Астана қаласы бойынша туристік қызметтің дамуы

Астана қаласының əлеуметтік-экономикалық өмірінде соңғы жылдары болған өзгерістер туризм саласында болған туризм саласындағы ұсыныстарды, нақты сұранысқа барынша жақындатып, кеңінен таралуына мүмкіндік береді. Біз...

Туризмдегі материалдық-техникалық база түсінігі

Туристік шаруашылық субъектілерінің өз іс-əрекетін іске асыру үшін əртүрлі еңбек құралдары болуы керек. Туризмде қызмет ететін еңбек құралдарының жиынтығы оның материалдытехникалық базасын құрайды. Еуропада өткен қ...

Туристік индустрия жəне туристік инфрақұрылым

Туризм инфрақұрылымы – туристік индустрияның негізгі бөлігі болып табылады. Белгілі бір туристік саланы қамтитын ұйымдардың жиынтығы, келесі негізгі белгілерімен ерекшеленеді. — қызметтің біржақты түріндегі эко...

Ресейдегі діни антропология

Ежелгі орыс дүниетанымының ерекшеліктері жəне оның антропологиялық идеялармен байланысы. Успенскийдің (1910) мəлімдеуінше, 20-шы ғасырдың ең үлкен жаңалығы ежелгі орыс икондарының ашылуы болды. Осыған дейін икона христ...

Діни экзестенциализмнің антропологиялық қағидалары

Карл Ясперс (1883-1969) бойынша адам табиғатының екі болмыстық модусы (түрі) болады. Олар: экзистенция (тіршілік) жəне эссенция (мəн). Мəнді бізге табиғат берген, ол бізді, алдынала əлеуметтік, саналы тіршілік иесі етіп жараты...

Қайта Өрлеу дəуірінің антропологиялық идеялары

Қауымдық өмірде шіркеулік дəстүрлердің əлсіреуі ортағасырдың соңындағы фактілердің бірі болды. Қала өркениеті мəдениет пен адамның өзін-өзі тануына мүмкіндік береді. 13-ші ғасырда зайырлы мəдениет пайда болды. Өркени...

Құран — ерекше Кітап

Құран бүкіл адамзат баласын Жаратқанның бар екендігіне, əрі Оның біреу-ақ екендігіне шақырып, ақли дəлелдер келтіреді. Мысалы, бір ғана жердің жаратылуы, оның адамзат баласының өмір сүруіне қолайлы етілгендігі жайлы Қ...

Ислам антропологиясы

Қазіргі кезеңдегі ислам антропологиясының негізгі проблемасы – тұлға ұғымын жасау. Аллаһ тағала адам баласынжаратып, оныжердегі Өзінің ізбасары етіп тағайындады. Хақ Тағала адам баласына жер мен аспанды жəне ондағы ...

Діни антропология

Діни антропология əртүрлі діндердегі адамның мəні туралы ілім. Діни антропология — адамның табиғаты мен мəнін діни ілімнің контекстінде қарастыратын зайырлы гуманитарлық пəн, əртүрлі халықтар мен тайпаларға тəн с...