1. И.Хейзинга мәдениеттің пайда болуын немен байланыстырады?

A) еңбекпен
B) сұбатпен
C) дінмен
D) ойынмен
E) соғыспен

2. «Анимизм», «тотемизм» ұғымдары кімнің еңбегінде жақсы талданған?

А) Э.Тайлор
В) Г.Чайлд
С) Г.Морган
Д) Ф.Энгельс
Е) Лукреций Кар

3. Кім мәдениетті этикамен тығыз байланыстырды?

A) Х.Ортега-и-Гассет
B) К.Маркс
C) И.Кант
D) А.Шейцер
E) Н.Бердяев

4.»Рессий мен Еуропа» кітабінің авторы:

A) Л.Гумилев
B) В.Соловьев
C) С.Франк
D) Н.Бердяев
E) Н.Данилевский

5. Мәдениеттану нені зерттейді?

A) Адамдардың қоғамдық іс-әрекетінің мазмуны зерттін интергративтік пән
B) Табиғат, адам және қоғам туралы ғылым
C) Жарытылыстану туралы білім
D) Мәдени-техникалық білім туралы сала
E) Адам психологиясының заңдарын оқытатын сала

6. Мәдениеті — «тарихтың сұранысына» жауап ретінде түсінуі кімге тиісті?

A) О. Шпенглерге
B) Зиммерхге
C) К.Ясперске
D) Н.Данилевскийге
E) А.Тойнбиге

7. Анимизмнің мәні неде?

A) Рух, жан тек адамдарға тән
B) Рух, жан тек құдайдың үлесіне тән
C) Рух, жан тек адамдарға және жануарларға тән
D) Рух, жан тек адамдарға ғана емес, және де барлық тірі жандыларға, дүниедегі барлық заттарға тән
E) Танымда ол туралы түсінік болған жоқ

8. Ибн-Туфейлдің романы:
A) Сауығу кітабы
B) Хай Якзанұлы
C) Федон
D) Апология
E) Дәрігер Каноны

9. Мифологияның көзге түсiп тұрған ерекшелiгiн көрсет
A) Дүниедегi негiзгi бастаманы мойындау
B) Көп құдайларға табыну
C) Дүниенi ұғудың бөлiнбестiгi, бiрыңғайлылығы, тұтастығы
D) Адамды табиғатқа қарама-қарсы қою
E) Сұлулық сезiмi

10. Конфуцийдің этикалық-саяси көзқарастарының мәні неде?
A) Қайырымдылық арқылы басқару теориясында
B) Жаңа мемлекетті құру жолында
C) Шындықтың әлеуметтік мәселелері
D) Билеушінің идеалды образын жасауда
E) қоғамның әлеуметтік страификациясын құруда

11. Адам мен мәдениеттегі аполлондық және дионистік бастамалар туралы бірінші рет айтқан кім болатын ?
A) Платон
B) Аристотель
C) А.Шопенгауэр
D) Ф.Ницше
E) Н.Достоевский

12. ,,Өркениет,, ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылады?

A) өркениет дегеніміз варварлықтан кейінгі кезең (Энгельстегі сияқты)
B) өркениет дегеніміз-материалдық игіліктер мен жетістіктердің жиынтығы
C) өркениет-мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси құқықтық ұйымдасуының деңгейі
D) өркениет адамның жердегі өмірінің соңы
E) Ғарыштық мәдениетке шығу

13. А.Тойнбидің теориясының жалпы масштабтылығына қарамастан, оның теориясының негізінде жатқан қандай нәрсе?
A) әлемдік тарих жөніндегі шым-шытырық білім
B) мемлекеттің ролін бөліп көрсететін философиялық принциптер
C) діннің шешуші ролі жөніндегі түсініктер
D) ежелгі халықтардың мифтері мен аңыздары
E) саяси тапсырыс әбден болуы мүмкін

14. Мәдениеттің соңы туралы идеяны ХХ-ғасырда жариялаған ……..
A) Швейцер
B) О.Шпенглер
C) О.Шопенгауэр
D) Н.Шестов
E) Шри Ауробиндо Гхош

15. З.Фрейдтің концепциясындағы мәдениет

A) Эго
B) Ид
C) Супер Эго
D) Супер Ид
E) Маңызы жоқ ұғым

16. Кімдердің еңбектерінен мәдениет пен өркениет тарихынан ұқсас мотивтерімен схемаларын табуға болады?
A) Ясперс пен Тойнбидің
B) Гумилев пен Чаадаевтің
C) Витгенштейн мен Шопенгауердің
D) Маркс пен Фукуяманың
E) Әл-Фараби мен ибн Синаның

17. Локальды өркениеттердің даму теориясының негізін
салушылардың бірі.
A) Н.Данилевский
B) К.Ясперс
C) Дж.Вико
D) Леви-Cтросс
E) Ф.Бродель

18. ,,Белдеулік уақыт,, ұғымы-……..тарих философиясының маңызды категориясы.
A) К.Ясперстің
B) А.Тойнбидің
C) Фукуяманың
D) К.Поппердің
E) Ф.Ницше

19. Әлемнің көптік шексіздігін 1610жылы 10 наурызда ,,ашқан,,…
A) Коперник
B) Кеплер
C) Дж.Бруно
D) Галилей
E) Нострадамус

20. Әлемнің екінші ұстазы:
A) Әл-Газали
B) Әл-Бируни
C) Ибн-Сина
D) Әл-Фараби
E) Әл-Кинди

21 . «Табиғатты ұғыну» еңбегінің авторы кім?
А) А. Құнанбаев.
В) А. Тойнби.
С) Әл-Фараби.
Д) Н. Сорокин.
Е) Л. Гумилев.

22. Мәдениет қандай ғылыми талдаудың пәні?
А) Саясаттанулық
В) Тарихи
С) Философиялық
Д) Психологиялық
Е) Әлеуметтанулық

23. «Білім археологиясы» кітабының авторы
А) Ортега-и-Гассет
В) Фуко
С) Хайдегер
Д) Ясперс
Е) Ницше

24. «Дәрігер каноны» еңбегінің авторы:
А) Газали
В) Авиценна
С) Яссауи
Д) Августин
Е) Аристотель

25. Нағыз адам деп Августин кімді атайды.
А) Ғылымға толық берілген адамды.
В) Философия ғылымын тереңдеп зеттеген адамды.
С) Өзін Құдайдан жоғары қойған кісіні.
Д) Мұсылмандық жолға түскен адамды.
Е) Сүйе білген және сүюге лайық адамды.