Проблемы борьбы с терроризмом в Казахстане

Современное мировое сообщество постоянно сталкивается с проблемами, среди которых на первом месте стоит терроризм. Своими корнями это явление уходит в прошлое. Основой возникновения и развития терроризма было имущественное и социальное…

Мәліметті ашу »

Заңды тұлғалардың мүлкіне салынатын салық

1-тарау. Заңды тұлғалар мүлкінің ұғымы, мәні және рөлі 1.1 заңды тұлға азаматтық құқық субъектісі ретінде 1.2 заңды тұлғаның мүліктік оқшаулануы 2-тарау. Заңды тұлғаның жарғылық капиталы мүліктік оқшауланудың негізі ретінде 2.1…

Мәліметті ашу »

Личность в системе экономических отношений

Проблема личности — комплексная проблема, которую изучают философы, социологи, психологи, педагоги, но в разных аспектах. Философия рассматривает личность с точки зрения её положения в мире как субъекта деятельности, познания и…

Мәліметті ашу »

Экономикалық социологияның Қазақстанда даму ерекшелігі

Белгілі американдық социолог Роберт Мертон әлеуметтік білімнің үш деңгейін белгіледі: — жоғарғы-макросоциологиялық теориялар, яғни жалпы қоғамның дамуын түсіндіретін теориялар; — орта – арнайы немесе жеке Әлеуметтанулық теориялар, яғни қоғамдық өмірдің…

Мәліметті ашу »

Әлеуметтанудағы жүйелік талдау түсінігі

«Қоғам» ұғымына анықтама беру бірнеше себептермен өте қиын. Біріншіден, бұл түсініктің барлық қырлары мен абстракциясының жоғары дәрежесімен байланысты. Екіншіден, қоғамның күрделілігіне, көп қабаттылығына және көп қырлылығына байланысты оны әр түрлі…

Мәліметті ашу »

Алғашқы социологиялық ақпаратты жинау және өңдеу әдістері

Әлеуметтік процестер мен құбылыстар күрделі, көп нұсқалы, әртүрлі көрініс формалары бар. Әрбір әлеуметтанушының алдында қандай да бір әлеуметтік құбылысты объективті зерттеу, ол туралы шынайы ақпаратты қалай жинау мәселесі туындайды. Бұл…

Мәліметті ашу »

Ақысыз қызмет көрсету шарты

Кіріспе 1-тарау. Ақылы қызмет көрсету шартының ұғымы және талаптары 1.1 РФ Азаматтық құқығы бойынша ақылы қызмет көрсету шартын анықтау 1.2 қызмет көрсету бойынша міндеттемелер ұғымы мен түрлері 2-тарау. Ақылы қызмет…

Мәліметті ашу »

Ресей азаматтарының саяси құқықтары

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. 1993 ж. Ресей Федерациясының Конституциясы адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының жаңа тұжырымдамасын бекітті, оған сәйкес азамат өзара құқықтар мен міндеттерден тұратын мемлекетпен тұрақты саяси-құқықтық байланысқа тартылған,…

Мәліметті ашу »

Еңбек саласындағы кемсітушілікке тыйым салу

Кемсітушілікке тыйым салу принципі-еңбек құқығы принциптерінің бірі, ол Р Ф. Еңбек кодексінде тікелей көрініс тапқан. Алайда, үнемі оның бұзылуы байқалады. Дискриминация байқалады іс жүзінде барлық еңбек қатынастары мен олармен тікелей…

Мәліметті ашу »