Жүйетанудың даму кезеңдері

Әлемдік жүйетану тарихы екі кезеңге бөлінеді, олар ХХ ғасырдың 40-70 жылдары және 70-80-жылдардан осы кезеңге дейінгі уақытты қамтиды. Бірінші кезең деп есептелетін 40-70 жылдары негізгі жүйелік ойлау парадигмасы қалыптасып, оған екі сипат тән болды (В.Н. Садовский). Бірі – жүйелік ойлаудың негізгі зерттеушілік міндеті болып табылатын түрлі жүйелерді тепе-теңдік жағдайда зерттеуге бағытталуы, екіншісі – «көзқарас –…

Жалпығылымдық жүйетанудың пайда болуы

Философияда дүниетаным мен әдiс бір-бірінен бөлек қарастырылады. Дүниеге көзқарас пен оны зерттеу тұрғылары ажыратып көрсетіледi және осыған сай философияның дүниетанымдық және әдiснамалық қызметтерi, олардың арасындағы байланыстары да айқындалады. Бұл байланыстар зерттеудiң бағытын анықтай отырып әдiснамалық қызметті де атқарады. Осы айтылғандарға көз жеткiзу үшiн философия мен әдiснама мәселесiн қазiргi ғылым тұрғысынан қарастыру қажеттігі пайда болды. И.В.…

Эксперимент түсінігі және оның классификациясы

Кез келген ғылыми зерттеудің маңызды бөлігі болып табылатын эксперименттің негізі — ғылыми тәжірибе. Ол жаңа білім алудың бір тәсілі. Ғылымның еңбек ресурстарының үштен екі бөлігінен астамы эксперименттерге жұмсалады. Тәжірибенің шарттары мейлінше дәл есептелуі және бақылануы керек. Эксперимент сөзі латынның experimentum – тәжірибе деген сөзінен шыққан. Ғылыми тілде және зерттеу жұмысында «эксперимент» термині кең түсінік береді:…

Ғылымтану және оның бөлімдері

Ғылымның адам өміріндегі маңызының тұрақты түрде өсуі оның заманауи мәдениет ретіндегі ерекше мәртебесін туындатты. Ғылым туралы білімнің дамуы ғылым туралы ғылымның – ғылымтану ғылымының пайда болуына әкелді. Ғылымтану – ғылымның қызмет ету және даму заңдылықтарын, ғылыми іс-әрекеттің құрылымы мен динамикасын, ғылым мен қоғамның материалдық және рухани тіршілігі арасындағы қарымқатынастарды зерттейтін сала болып табылады. Ғылымтану логикалық,…

Магистрлік жұмыс дегеніміз не?

Магистрлік жұмыс – бұл біліктілік міндетті атқаратын өзіндік ғылыми – зерттеу жұмысы. Ол көпшілік алдында қорғалып магистр академиялық дәрежесін алу мақсатымен дайындалады. Оның авторының негізгі мақсаты өзінің ғылыми біліктілігінің деңгейін көрсету, өзбетінше ғылыми ізденіс жасай білу және нақты ғылыми мәселені шеше білуін көрсету. Магистрлік жұмыс бір жағынан магистрге дайындау қорытындысын жүргізу болса, екінші жағынан өзіндік…

Педагогика ғылымының дамуының оқу пәнінің мазмұнында бейнеленуі

Педагогика ғылым ретінде оқу пәнінің мазмұнында өз көрінісін тауып отырады. Ғылым адам іс-әрекеті аймағының қоғамдық өндірістік күші және маңызды әлеуметтік институты ретінде объективті білімдерді жасау және теориялық жүйелеумен айналысады.  Ғылым ұғымы жаңа білімді алу іс-әрекеті және осы іс-әрекеттің нәтижесі, яғни алынған білім көлемі ретінде айқындалады. Кез келген ғылым нақты шынайы болмыс негізінде қалыптасады «оның бейнесі…

Инновационные технологии: международный опыт в образовании

В современных условиях функционирования высшей школы, особенно важной задачей является подготовка квалифицированного политического класса управленцев. Цель исследования. Поиск собственных резервов подготовки лидеров. Методы исследования. Анализ теоретических подходов, обобщение международного педагогического опыта , конструирование определений. Методика. Поиск инновационных технологий на основе зарубежного опыта системы подготовки лидерского корпуса. Систематический мониторинг оценки деятельности управленца необходим, поэтому особую актуальность…

Проблемы современной системы образования Казахстана

Участь любого государства непосредственно зависит от состояния системы образования. Если государство стремится к совершенствованию, руководство ставит значимую целью занимать одну из верхних позиций развитых стран мира, то нужно заботиться о грамотности и образованности населения. Современная система образования переживает достаточно серьезные времена, когда и на сегодняшний день мы до сих не перешли от традиционной системы обучения.…

Франциядағы инклюзивті білім беру

Францияда 1989 жылғы Білім туралы Заң елдің аумағында тұратын барлық балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік шығу тегіне, мәдени деңгейіне және ұлтына қарамастан білім алу құқығын бекітті. Осы Заңда арнайы білім берудегі интегративтік үрдістер де расталды. Кейбір мектептерде дамуында ауытқулары бар балалар үшін (жиі — зияткерлік бұзылулар, жетілдіру сыныптары (немесе арнайы сыныптар) құрылады. Баланы осындай сыныпқа қабылдау…