Экономические условия постмодерна

Рассмотрим некоторые из этих претензий. Начнем с экономических условий постмодерна. В экономических терминах постмодернистское общество называется постиндустриальным. Экономику модернистского общества называют индустриальной. Целью и смыслом раннего капитализма ХVII-ХVIII вв. была…

Мәліметті ашу »

Нефтебизнес — фактор роста национальной экономики

В Стратегии «Казахстан — 2030» среди обозначенных 7-ми долгосрочных приоритетных целей обозначены «энергетические ресурсы, эффективность использования которых при быстром увеличении добычи и экспорта нефти и газа предопределят получение высоких доходов,…

Мәліметті ашу »

Глобальные закономерности индустриального развития

Появление термина «страны с переходной экономикой» связано с распадом в 1990-х гг. социалистической системы. В результате на смену доминировавшему долгое время политическому разделению стран мира на капиталистические, социалистические и развивающиеся…

Мәліметті ашу »

Особенности политики индустриального роста в Казахстане

В XIX — начале XX века западноевропейские нации, ранее других овладевшие достижениями промышленной революции, создали общую модель цивилизации -техногенную, индустриальную. В соответствии с этой моделью каждая страна, избравшая ее, должна…

Мәліметті ашу »

Состояние и тенденции развития казахстанского рынка туристких услуг

В Казахстане туризму, как отрасли, уделяется еще недостаточно внимания со стороны общества, что является результатом его незначительного долевого участия в экономической деятельности. Это относится и к законодательству, регулирующему развитие туризма…

Мәліметті ашу »

Қаржылық бақылаудың нысандары

Қаржылық бақылау нысаны деп — бақылау іс-қимылдарын нақты білдіру және ұйымдастыру тәсілдерін түсінеді. Бақылау жасау уақытына қарай қаржылық бақылаудың үш негізгі нысаны:алдын ала, ағымдағы және кейінгі болып бөлінеді. Алдын ала…

Мәліметті ашу »

Кәсіпорынның қаржылық қауіпсіздігі

Даму процесінде оның қаржылық мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін кәсіпорынның қаржылық қауіпсіздігін қалыптастыруға кешенді көзқарас қажеттілігі оның қаржылық менеджменттің жалпы жүйесіндегі дербес басқару объектісіне бөлінуіне себепші болады. Осыған байланысты «кәсіпорынның қаржылық…

Мәліметті ашу »

Тауартану және тауарларды сараптау

«Тауартану және тауар сараптамасы» пәнін оқытудың мақсаты студенттердің теориялық білімдерін шығармашылық тұрғыдан меңгеруі, коммерция саласындағы мамандардың білікті кәсіби қызметін қамтамасыз ететін іскерліктер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Коммерсант-мамандарды даярлау…

Мәліметті ашу »

Нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті дамыту

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары берген жедел деректер бойынша Бағдарламаға 595,7 мың адам…

Мәліметті ашу »