Діндер географиясы

Дін (латын тілінен religio — «тақуа», «Құдайшылық», «қасиетті», «ғибадат ету») – жоғарғы күшке сиынуға негізделген, сонымен қатар моральдық нормаларға арналған мəдениет формаларының бірі, дүниеге көзқарас. Дін адам өмірінде əлеуметтік жағымен қатар, жеке өмірінде де маңызды рөл атқаруын жалғастыруда. Этностарды қалыптастыруда, олардың мəдениетін, мемлекеттілігін дамытуда діннің қатысуы айтарлықтай. Дінтану сабағы ЖОО оқытуға байланысты қазіргі бағыты өзгерді.…

Ресейдегі діни антропология

Ежелгі орыс дүниетанымының ерекшеліктері жəне оның антропологиялық идеялармен байланысы. Успенскийдің (1910) мəлімдеуінше, 20-шы ғасырдың ең үлкен жаңалығы ежелгі орыс икондарының ашылуы болды. Осыған дейін икона христиандықтың өзі сияқты түнерген — сүреңсіз бейне деп келінген болатын. Қайта өрлеудің көркем бейнелеуі иконаның безендірілуінің көлеңкесінде қалып қойды. Бұлжағдай ежелгі орыс өміріне деген қызығушылықты оятты. Ежелгі Русь 20-шы ғасырдың…

Діни экзестенциализмнің антропологиялық қағидалары

Карл Ясперс (1883-1969) бойынша адам табиғатының екі болмыстық модусы (түрі) болады. Олар: экзистенция (тіршілік) жəне эссенция (мəн). Мəнді бізге табиғат берген, ол бізді, алдынала əлеуметтік, саналы тіршілік иесі етіп жаратыперіксіз етеді. Егер өзінің мəнінің (эссенциясының) шеңберінде қалып қоятын болса, онда адам ешқашанда нағыз адам бола алмайды, өйткені адамның нағыз іске асуы оның тіршілігінің (экзистенцияның) модусында…

Құран — ерекше Кітап

Құран бүкіл адамзат баласын Жаратқанның бар екендігіне, əрі Оның біреу-ақ екендігіне шақырып, ақли дəлелдер келтіреді. Мысалы, бір ғана жердің жаратылуы, оның адамзат баласының өмір сүруіне қолайлы етілгендігі жайлы Құранда: Анғам 101; Ағраф 54; Юнус 3, Һуд 7; Рағад 3; Хижыр 19,85; Нахыл 3; Əнбия 30; Фурқан 59; Сəжде 4; Фуссилат 9-11; Қаф 38; Зəрият 20,…

Ислам антропологиясы

Қазіргі кезеңдегі ислам антропологиясының негізгі проблемасы – тұлға ұғымын жасау. Аллаһ тағала адам баласынжаратып, оныжердегі Өзінің ізбасары етіп тағайындады. Хақ Тағала адам баласына жер мен аспанды жəне ондағы нəрселерді бағындырып, жер жүзін иеленуді бұйырды. Аллаһ тағаланың қалағаны: адам баласының жер жүзінің қожайыны болуы, оған иелік ету, сонымен қатар Жаратушысын естен шығармай, Оған құлшылық ету. Демек,…

Діни антропология

Діни антропология əртүрлі діндердегі адамның мəні туралы ілім. Діни антропология — адамның табиғаты мен мəнін діни ілімнің контекстінде қарастыратын зайырлы гуманитарлық пəн, əртүрлі халықтар мен тайпаларға тəн сипаттамаларды, түрлі əдетғұрыптарды, дəстүрлерді фактілерді жинастырып, жүйелеп берумен шұғылданады. Бұл тұрғыдан алғанда діни антропология этнография, этнология, мəдени антропология т.б. ғылымдармен ұштасады, себебі олар да адамды зерттеумен шұғылданады. Зайырлы…

Діндегі индивид жəне тұлға ұғымы

«Индивид», «адам», «тұлға» ұғымдары бір-бірінен ажыратылады. Индивид ақылды адамның жеке өкілі ретіндегі қасиеттерге ие, əртүрлі өмірлік іс-əрекеттерді тасымалдаушы; адам – табиғи жəне əлеуметтік-мəдени сипаттары бар жеке жəне «көпшілік тіршілік иесі» (отбасы, этнос, сословие т.б.). Адамзат – Ғарыштың, Жердің, тарихтың дамуының нəтижесі. Тұлға – қайталанбайтын тіршілік иесі, тұтастық. Оның бойында табиғат берген қоғамдық компоненттермен (жынысы, ұлты,…

Грануд теорияның мəні мен құрылымы

Граунд теория — сапалы социологияның өмір беретін жүйкесі тəріздес. Ол төменнен басталады да, бақылаудың барысында, адамдардың күнделікті іс-қызметінің барысында ашылады. Граунд теориялар өздерінің идеяларын қарапайым диалогтар барысында дамытады. Граунд теория — сапалық əдістемедегі теориялық білімнің негізгі ұйымдастырушысы. Граунд деген сөз «жер бетіндік емес» деген мағынаны білдіреді. Граунд теория деген термин Б. Гласердің жəне А. Страусстің…

Нақты қылмыстың түрлері реферат

Қылмыс адам әрекеті сияқты жеке тұлғаның жеке қасиеттерінің өзара іс-қимылының және адам нақты мінез-құлық шешімін қабылдайтын объективті (индивид үшін сыртқы) жағдайдың нәтижесі болып табылады. Әрбір жеке қылмыс бір жағынан, осы жеке тұлғаның жеке ерекшеліктерімен — оның қажеттіліктерімен, мүдделерімен, уәждерімен, мақсаттарымен, ал сайып келгенде түрлі әлеуметтік құндылықтар мен ережелерге, соның ішінде құқықтық ұйғарымдар мен тыйымдарға көзқараспен…